}

Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2016

The history of... the calendar

The history of... the calendar | History Extra

 

Which calendar was used in medieval Europe?

The Julian calendar, which was introduced in 45 BC by Julius Caesar. Based, in theory, on a solar year (the time it takes the Earth to orbit the sun – actually 365 days, 5 hours, 48 minutes, 46 seconds) it established a cycle of three years of 365 days, followed by a 366-day leap year.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου