}

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

WORD OF THE DAY - FILL-

Thesaurus-Synonyms      FILL

'fill' verb to make something, such as a container or a room, full: We filled our water bottles from the stream. * γεμίζω, πληρώ

[cram] to force a lot of things into a tight space, or to fill a space with more things than it can comfortably hold: I crammed my bag full of books. * παραγεμίζω, στοιβάζω, στριμώχνω

[gorge] to overfill yourself with food: The children gorged themselves on party food. * περιδρομιάζω, την τυλώνω/ταρατσώνω, κν. «τρώγω μέχρι σκασμού»

[jam] to force something into a space or container that is really too small for it: She tried to jam even more clothes into her already bulging suitcase. * στριμώχνω: σφηνώνω, κν. φρακάρω

[load] to put objects into a container or a vehicle: I loaded the boot with rubbish to be taken to the dump. * φορτώνω σε όχημα ή εμπορευματοκιβώτιο

[pack] to put clothes and other belongings into a container, such as a suitcase or bag, before you travel somewhere: I packed some essentials into an overnight bag. * συσκευάζω, κν. αμπαλάρω

[replenish] (formal) to restock something, such as a food cupboard or a refrigerator: After our house guests left, we had to replenish our food stocks. * αναπληρώνω, ξαναγεμίζω: ανεφοδιάζω (ψυγείο, αποθήκη τροφίμων κλπ)

[stock] to put goods into a shop to be sold, or into something such as a cupboard for storage: The stationery cupboard is fully stocked. * εφοδιάζω, προμηθεύω, δημιουργώ αποθέματα

[stuff] to put large quantities of something into a container or your mouth: Kyle stuffed a handful of peanuts into his mouth. * (παρα) γεμίζω, (παρα) φουσκώνω: παρατρώγω, κν. «περιδρομιάζω»

taken from the BETSIS ELT DICTIONARY & THESAURUS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου